Кандидатствайте за Permanent Residence при първа възможност - от април насам процедурата доста олекна

   

21.09.2017 г.

 

 

След оплакванията на неправителствените организации, занимаващи се със защита на правата на гражданите на ЕС във Великобритания - The3Million и Free Movement.org, че процедурата за кандидатстване за Permanent Residence сертификат е ненужно усложнена, през април Home Office реши да опрости кандидатстването. Това стана като министерството публикува нови инструкции за попълване на формуляра за кандидатстване за Permanent Residence – EEA (PR) Form, в които са изяснени някои спорни точки относно процеса по кандидатстване и е намален броя на документите, които се изискват от кандидатстващите, за да докажат статута си.

 

Пълната версия на новите инструкции на Home Office можете да намерите на: bit.ly/2wywDho

 

За първи път Home Office степенува доказателствата, които иска да му бъдат изпращани

 

В предишните инструкции на Home Office бяха изброени документите, които можете да им изпращате като доказателство за пребиваването ви във Великобритания през последните 5 години. В настоящите инструкции, тези доказателства са степенувани – от най-желаните към тези, които не се приемат.

 

Най-важните документи, доказващи статута ви:

• битови сметки за газ, електричество и вода;

• сметка за общински данък (Council Tax Bill);

• извлечения от банковата ви сметка (bank statements);

• извлечения от кредитната ви карта (credit card statements);

• писма от училище, колеж или университет;

• документи от HMRC (например, формуляр P60 за наетите лица, данъчни декларации за самонаетите и др.)

 

Доказателства със средна стойност:

• договори за наем (tenancy agreements);

• писма от NHS, които потвърждават, че редовно сте посещавали лекар;

• договори за ипотеки (mortgage agreements);

• за деца – потвърждение, че детето редовно посещава училище;

 

Доказателства с ниска стойност:

• сметки за мобилен телефон;

 

Доказателства, които не трябва да се изпращат на Home Office:

• писма от NHS, които показват еднократно ваше записване за час при лекар;

• препоръки и похвали от членове на семейството ви;

• снимки от сватби или сватбени албуми;

• поздравителни картички;

• документи, записани на CD, DVD или USB стик;

• документи в папки с твърди корици.

 

Вече се изисква само по едно на година  доказателство за пребиваване за всяка от 5-те години

 

В предишните си инструкции, Home Office изискваше по две доказателства за всяка от петте ви години жителство. Сега броят на доказателствата е намален на едно за всяка от петте ви години във Великобритания.

 

Занапред не е нужно да декларирате всичките си отсъствия от страната през последните 5 години

 

Една от най-досадните части на формуляра EEA (PR) бе частта, в която трябваше да изброявате датите на всичките ви отсъствия от Великобритания през последните 5 години. В новите инструкции се казва, че това вече не е необходимо. Единствено е нужно да посочите тези отсъствия от страната, които сборно са надхвърлили 6 месеца в рамките на всяка от петте ви години жителство във Великобритания.

 

По-малко доказателства за дейността ви като наето лице (employed)

 

Досега беше нужно да представяте писма от всеки един от работодателите ви през този период, в които да е упоменат периодът, през който сте работили за него, каква е била заплатата ви и защо сте сменили работата си; всичките фишове на заплатата ви от последните 5 години и формуляр P60 за всяка една от годините ви на работа.

Ако нямахте възможност да представите тези доказателства, трябваше да пишете обяснения и вместо това да представяте формуляр P45, трудовия си договор или уведомително писмо за уволнение или съкращение.

 

В новите инструкции се изисква единствено да представите формуляр P60 за годините, през които сте били наето лице. В случай, че нямате всичките си формуляри P60, трябва да представите 3 фиша за заплата в дадена година, като периодът между всеки 2 от тях не трябва да е по-дълъг от 6 месеца.

Ако не можете да изпълните и това изискване, чак тогава се иска да пишете обяснения и да представите формуляр P45, трудовия си договор или уведомително писмо за уволнение или съкращение.

 

По-малко доказателства и за самонаетите лица (self-employed)

 

За да докажете, че сте били самонаето лице, досега трябваше да се изпраща един от следните документи за всяка една от финансовите ви години: копия или разпечатки от данъчните ви декларации (Self-Assessment Tax Returns – формуляр SA100), извлечения от акаунта ви пред HMRC или калкулации на данъците ви, издадени от HMRC (съответно, формуляр SA300 и SA302), формуляр P60, ако сте директор на компания, писмени доказателства от HMRC, които показват колко данъци сте платили.

Ако пък бяхте започнали своя бизнес отскоро и все още нямахте подадена данъчна декларация, вие трябваше да изпратите едно от следните доказателства: копие от формуляр CWF1 или разпечатка на онлайн регистрацията ви пред HMRC, доказателство, че HMRC е получило вашата регистрация (писмо или разпечатка на имейл) или писмо от HMRC, което потвърждава вашия National Insurance Number и/или UTR номер.

Освен документи за платени данъци или регистрация пред HMRC, трябваше да докажете посредством касови бележки от пощата или банката или банковите ви извлечения и др., че през всяка една от годините сте плащали National Insurance.

Трябваше и да се изпращат по две доказателства за доходи от дейността ви като самонаето лице за всяка финансова година Като такива доказателства се зачитаха фактури, извлечения от личната ви или бизнес банковата ви сметка.

 

Според новите инструкции,сега се изисква единствено да изпратите данъчната си декларация за всяка една от петте ви години в страната или формуляр P60 (ако сте директор на компания) или доказателство за водено счетоводство на бизнеса ви.

Само ако не можете да изпратите някои от тези документи, трябва да доказвате, че сте регистрирани пред HMRC за плащане на данъци, че плащате National Insurance и че имате доходи от бизнеса си по гореописания начин.

 

Опростяване на процедурата за кандидатстване и при студентите

 

Ако разчитате на периода си на обучение във Великобритания при кандидатстване за Permanent Residence, има три основни проблема, с които трябва да се справите:

 

• да докажете, че сте били студент;

• да докажете, че по време на обучението си, сте имали „достатъчни финансови ресурси”;

• да докажете, че по време на обучението си, сте имали пълна здравна застраховка – Comprehensive Sickness Insurance (CSI).

 

1. Това, че сте били студент, продължава да не може да се доказва с представяне на диплома. В старите инструкции, единственото приемливо доказателство беше да представите писмо от вашия университет или колеж, което да потвърждава специалността ви, началната и крайната дата на курса ви на обучение, квалификацията, до която той ще ви доведе, дали обучението ви е редовно или задочно, както и данни за стажове, които са били част от обучението ви.

 

Според новите инструкции, можете да докажете статут на студент, като представите писмото ви за прием в университет или колеж или писмо от университета, в което да фигурира специалността, периода на обучение, началната и крайната дата на обучение  и квалификацията след завършването на обучението.

 

2. „Достатъчни финансови ресурси”, за каквито се считат доходи от минимум £153 на седмица, досега се доказваха с поне няколко банкови извлечения за всяка година, фишове за заплата, доказателства за доходи от дейност като самонаето лице, доказателства, че сте получавали субсидии / стипендии или декларация от ваша страна, че по време на обучението си сте имали „достатъчни финансови ресурси”, за да не товарите британската социална система. Тази декларация трябваше да бъде заверена от длъжностно лице, нотариус или съдия. Ако по време на обучението, вашата издръжка е идвала от партньор или родители, те трябваше да напишат писмо до Home Office, в което да потвърдят, че са ви издържали и за какъв период е било това. Допълнително трябваше да се изпращат доказателства и за доходите на лицето, което ви е помагало с издръжката.

 

Разликата сега е, че се изисква само по едно банково извлечение за всяка година на обучение или доказателство, че получавате стипендии. Не се изискват доказателства за доходи от дейност като наето или самонаето лице, тъй като те са видни от банковите ви извлечения.

Достатъчни доходи могат да се докажат и чрез декларация от ваша страна, че по време на курса ви на обучение, сте имали достатъчно средства, като вече не се изисква тази декларация да бъде заверявана. Ако сте получавали помощ за издръжката ви от родители или партньор, те трябва да напишат потвърдително писмо и вече не се налага да изпращат доказателства и за техните доходи.

 

3. При доказването на Comprehensive Sickness Insurance (CSI) промени няма. За да докажете, че имате Comprehensive Sickness Insurance, трябва или да представите Европейски здравноосигурителни карти, издадени от България, за времето, през което сте били студенти, или един от европейските формуляри, посочени от Home Office – S1, S2 или S3.

Нито един от тях, обаче, реално не се издава на настоящи или бивши студенти и всъщност правилният формуляр, който трябва да си извадите от регионалното звено на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) по  местоживеене в България, е формуляр S041. За издаването му се чака 1 месец, но има възможност да не отивате за него лично в България, а да го получите на адрес във Великобритания.

 

Ако сте имали периоди, в които не сте работили, но сте си търсили работа

 

В предишните инструкции към формуляра EEA(PR) се посочваше от какво естество трябва да са доказателствата, които да представите за периоди, в които сте си търсили работа, но не беше ясно колко доказателства се изискват.

 

Сега се изисква само едно от следните доказателства за всеки период, в който сте нямали, но сте си търсили работа:

• регистрация като безработно лице в Jobcentre Plus;

• регистрация в агенция за набиране на кадри;

• доказателства, че сте си търсили работа (от тях трябва да се представят поне 2) – копия от кандидатури за работа, писма за неуспешна кандидатура от работодатели или покани за интервюта за работа.

 

Остава изискването, че ако в момента на кандидатстването ви за Permanent Residence вие все още си търсите работа, трябва да представите доказателства за вашите академични и професионални квалификации в областта, в която си търсите работа, както и доказателство за това какво правите, за да подобрите шансовете си за намиране на работа – например, ходите на курсове, придобивате нови квалификации и др.

 

Някои промени при кандидатстването като партньор на лице с право на постоянно жителство

 

Ако вие не се класирате за постоянно жителство, защото през последните 5 години не сте работили и не сте били студент, но вашият партньор/ка или съпруг/а имат Permanent Residence сертификат или имат право на него, вие също имате право на сертификата като присъединено лице.

Проблемът при кандидатстването като присъединено лице е, че трябва да докажете, че през последните 5 години сте живели с носителя на правото на постоянно жителство.

Ако сте омъжена или женен за носителя на правото, можете да „минете метър”, като само представите брачното си свидетелство, но ако допълнително докажете, че живеете с носителя на правата на един и същ физически адрес, това увеличава шансовете ви за успешна кандидатура. При неженените двойки, доказването, че живеете заедно с партньора си е задължително.

 

Досега, предпочитаната форма при доказване на съвместно съжителство, бе да изпратите по 3 документа, адресирани едновременно до вас и вашия партньор, за всяка от петте години – общо 15 документа с имената на двама ви.

Ако нямахте документи, адресирани и до двама ви, в най-лошия случай, трябваше да се изпращат документи, адресирани до всеки един от вас от един и същи период – за всяка година трябваше да се изпращат по 3 документа, адресирани до единия и по 3, адресирани до другия – общо 30 документа.

Освен това, ако живеехте с други хора, имаше изискване да вземете писмено потвърждение от тях за това, а ако през част от 5-годишния период, не бяхте живели заедно, трябваше да се представите доказателства, че сте били в контакт един с друг.

За капак на всичко, ако единият от двама ви бе имал/а предишен брак, трябваше да се представя решението за разтрогването му.

 

В новите изисквания не се посочва какъв брой документи на името на двама ви трябва да се изпращат, тоест може да се мине и само с един документ за всяка от петте години. Изрично обаче се казва, че ако в рамките на дадена година сте сменяли адрес, трябва да изпратите поне по едно доказателство както от стария, така и от новия ви адрес.

Ако нямате документи, адресирани до двама ви, може да се мине и с документи, адресирани до вас поотделно, стига те да показват един и същи адрес. Тук също е премахнато изискването за брой документи.

Отпада и изискването да искате потвърждение от другите хора, които живеят с вас в жилището, че това наистина е така, както и изискването за осигуряване на доказателство за разтрогване на предишен брак.

Остава изискването да докажете, че ако в даден момент от 5-годишния период не сте живели заедно, по време на раздялата сте поддържали контакт.

 

Източници: freemovement.org.ukimmigrationboards.comstudylib.netgov.uk

 

_____________________________________

#постоянно жителство #Permanent Residence #Великобритания #процедура #кандидатстване #доказателства #инструкции #промяна


Четете последния брой онлайн


АРХИВ

    

Къде можете да намерите вестника

Вашият пощ. код:  

Задава се нов, революционен бюджет в UK ...


Последната държавна ревизия: Великобрита...


Ако до октомври 2018 няма сделка между U...


Брекзит влезе в нова задънена улица, коя...


Ще оповестяват през ноември нови мерки з...


Занапред ще ви дължат компенсация, ако н...


На разходка през вековете: Как Лондон е ...


Ако купувате жилище, за да го продадете ...


Най-мразената ЖП компания в UK направи ...


Схемите на едни от най-разпространените ...


Лошата производителност на труда - воден...


За първи път от правителството признаха,...


За първи път в UK сравниха имиграцията о...


От ден на ден, все по-малко се разбира к...


Ново решение на Европарламента е на път ...


Тереза Мей клекна в спора за върховенств...


Четири промени в изпита по кормуване в U...


„Дом за идващата зима” - обява за ван-кв...


Депутат-консерватор зове безработните бр...


Измама ли са този тип писма от банки във...


Няма да ни сканират пръстите на входа на...


Защо икономиката и цените в UK растат, а...


Хубаво, че сте намерили евтина резерваци...


Има един университет в Лондон, където е ...


Прагът, след който ще трябва да се връща...


Струва ли си да вземете личен заем за по...


Да се здрависаме с британската неловкост...


Проверете дали промените през октомври з...


Гаф на Борис в Бирма: „Камбаните на храм...


Как 10 станции на лондонското метро са с...


Депозитите в банковите сметки в UK падна...


Обещанието за 30-часова седмична безплат...


Иде нарастване на базовия лихвен процент...


Сметката по Брекзит-развода нарасна...


Ново договорено право за гражданите на Е...


Защо събирането на роднини след Брекзит ...


Брекзит-тутурутката „Migration Watch” па...


„Колетът ми продължава да не пристига” -...


Четирите букви, които не искате да видит...


Последната актуализация от Home Office з...


Къде в Лондон съседите най-качествено ви...


Шофирайте нежно в Бирмингам - той е UK с...


Фикс-идеята за контрол над имиграцията д...


Ако сте женена двойка в UK, поискайте си...


Вие сте на 18 г. и искате да карате кола...


Директно от устата на Тереза: 6-те основ...


Кандидатствайте за Permanent Residence п...


След 3 месеца преговори по правата ни в ...


Странната логика на новата помощ Univers...


8 трудови права, които всеки родител на ...


Някои странни фактори, които незаслужено...


8 места в Лондон, свързани с историята н...


7 въпроса, които нямат право да ви задав...


Къде се намира най-старият действащ мост...


Да поменем с добро отиващата си банкнота...


Серийните номера новата банкнота от £10 ...


Защо новата статистика за рекордно висок...


След 15.10 старите ви монети от £1 няма ...


„В името на народа”: Как национализмът д...


Могъщият кетчуп за първи път не е бутили...


4 данни за вас, които смартфонът ви прил...


Ryanair променя багажната си политика, з...


Гордият нов британски паспорт след Брекз...


В Cambridge ще спестяват „огромния стрес...


Скритите права на вашия британски съсед ...


„Принцеса с кайма – как е възможно някой...


Как да върнете погрешен или изпратен по ...


Как да разгледате пълното си досие в Гуг...


Секретните кодове за комуникация по лонд...


Как да увеличите дневната издръжливост н...


Автоинцидент в UK – как да разберем за б...


HMRC понякога приспива вниманието ви, но...


„Вашата реакция ако детето ви има връзка...


Пробутват ни едни и същи хапчета, бранди...


Нова глоба от £200 ако шофирате и докосв...


Проверяват ви, когато си сменяте квартир...


6 трика за надцакване с британските мага...


Ако се развеждате в UK поради изневяра, ...


10 елементарни грешки, които правят нева...


Когато избирате погрешното британско лет...


10-те любими картини и изображения на бр...


Смятате че Брекзит е порно? Да, така е. ...


Когато имигранти просят на Запад е сканд...


Идилия: 8 деца, £26 000 помощи и ... меч...


5 индустриални сектора, които Брекзит ня...


Вече ще можете да си презареждате Oyster...


5 мита, с които се успокояваме за изплащ...


Те такива глоби можете да получите във В...


В UK догодина: Мъж се чувства жена и съв...


10 услуги на Amazon, за които (вероятно)...


Отделете 10 минути, за да проверите дали...


Женена или свободна двойка? Ето как ви т...


Bank of England затяга условията за отпу...


Лондонската полиция ще трябва да плаща д...


„Военната гордост на Британия”? Не - едн...


Срещали ли сте из Лондон тези стълбове?...


Квартирни агенции в Лондон започнаха да ...


Перфектната ви кредитна история не винаг...


„Досега само един британец се пробва при...


5 твърдения на британските работодатели,...


Осемте най-често задавани въпроси за Вел...


7 малки мистерии на лондонското метро...


Преди 44 г., когато Великобритания беше ...


Защо Великобритания е толкова враждебна ...


Dust in the Wind: Поседнете върху тези 4...


Да ви разкажем за кривата математика, по...


Ако ще отглеждате дете в UK - бягайте от...


Карта на най-мръсните и бактериални точк...


Нямате интернет вкъщи, а техникът идва ч...


Сегашните времена в UK дават една нова в...


Да си преговорим някои наши права като п...


Нашият проблемен съсед и законът...


Когато се нанасяте в нов район в UK, про...


12 любопитни факта за известната черна в...


Великобритания никога няма да построи до...


Не бързайте да плащате всяка глоба за па...


6 полезни трика за живота ви във Великоб...


Ние ги обичаме, те не ги обичат: 6 любим...


Каква трябва да е „възпитаната” дистанци...


11 образа в британското съзнание, за кои...


11 английски думи от ежедневието, които ...


10 от най-странните неща, случили се в Л...


Британските супермаркети и до днес са пъ...


Как Брекзит ще промени пазара на храната...


Хайде на разходка: 10 от най-интересните...


Как Великобритания сама реши да се напъл...


Защо във Великобритания напълняваме неус...


Четири жълти лампички мигат за вашето зд...


Final Bill на живота в UK: £3702 (засега...


Home Sweet Home: 25 признака, че в тази ...


Седемте най-стари лондонски бизнеса, оце...


Ремонт на вашата квартирa: За какво отго...


13 от най-шантавите интериори на британс...


13 думи в английския, които имат съвсем ...


Имало някога едно Обединено кралство ......


В Hackney не можете да се шляете навън, ...


Кои са най-старите и все още функционира...


Как лондонските автобуси станали червени...


Тайните на някои от знаковите сгради на ...


10 зловещи и очарователни експоната, кои...


Да си представим, че Брекзит е развод и ...


Събота вечер и 8 основни типажа британки...


Брекзит в 6 карикатури...


Прехвалената система за социално подпома...


И зададе се по улицата срещу нас британк...


Как да разчитаме номерацията на лондонск...


По един неизвестен факт за крайните спир...


10 фрази от Средновековието, които са по...


Какви мисли се спотайват зад любезната ф...


Десет стопроцентово британски обиди, кои...


Aко линиите на лондонското метро можеха ...


Защо прозорците на някои сгради в Англия...


Българска карта на Лондон...


Агенции за работа с положителни отзиви, ...
 bgben

Метро - Лондон

Интернет скорост

Автомобилен трафик

Конвертор на единици

Слушай БГ радиостанции

Абонамент

Гледай БГ Телевизия

Обяви